รายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอรายงานผลการประเมินด้านการตรวจสอบภายในและด้านการควบคุภายในและการบริหารจัดการควาเสี่ยงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์