รายงานผลการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

ควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน บริหารความเสี่ยง
คอมเมนท์