คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556. และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

คู่มือการปฏิบัติงาน
คอมเมนท์