การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป้นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

คู่มือประชาชน
คอมเมนท์