งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่จะดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,476,860 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

{pdf=files/ประชาสัมพันธ์งบลงทุน61.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์