โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ครั้งที่ 3/2558 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2558 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์