ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 หมวด 5 ข้อ 26(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

{pdf=files/201710101448.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์