ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.. 2558 ข้อ 101 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ของระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะและการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 

 

{pdf=files/ประกาศเว็ปไซค์รายงานงบแสดงฐานะการเงินปี 2560.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์