งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนโครงการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่จะดำเนินการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปีงบประมาณ 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,611,000 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

{pdf=files/201803071543.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์