โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2561 ครั้งที่ 5/2561 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

{pdf=files/โอน5,1.pdf|100%|1050|native}

 

คอมเมนท์