โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ครั้งที่ 8

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561 ครั้งที่ 8/2561 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2561  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

{pdf=files/โอน8,1.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์