ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณราข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/836 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2558

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) หมวด 6 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าหรือที่เว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th 

คอมเมนท์