งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่จำดเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท เพื่อแจ้งให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบและให้ร่วมมือให้การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 1 และ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์