โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผุู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2558 ครั้งที่ 5/2558 และคณะผุ้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2558 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์