โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2558 ครั้งที่ 6/2558 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าและผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และเว็บไซต์ www.nongtaobanmi.go.th 

คอมเมนท์