ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 จึงประกาศโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ