โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัึ้งที่ 2/2558 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณร พ.ศ.2559 เมื่อวันทคี่ 21 ธ.ค.2558 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

คอมเมนท์