โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2559 ครั้งที่ 1/2559 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

คอมเมนท์