โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ