แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุม เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบรปะมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ