โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2559 ครั้งที่ 2/2559 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2559 โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

คอมเมนท์