โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 8

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 12/2563 และคณะผู้บริหารฯ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ