โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงิบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

คอมเมนท์