ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พงศ.2560 ตามหนังสืออำเภอบ้านหมี่ ที่ ลบ 0023.12/3753 ลว. 2 ก.ย.2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/ข้อบัญญัติ60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์