การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2559 ครั้งที่ 4/2559 และคณะผู้ริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

{pdf=files/โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 5.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์