แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจึงประกาศใช้แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ