รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 บัดนี้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ​พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์