ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์