โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารอบต.หนองเต่าได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2558 ครั้งที่ 1/2558 และคณะผู้บริหารได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายละเอียดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์