โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ