รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 กำหนดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่ิส้นสุดภายใน 30 วัน บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์