การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 58 โครงการ จึงขอประกาศการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ