โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2560 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2560 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุม้ัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

{pdf=files/201702151542.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์