แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายอำเภอบ้านหมี่ ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จึงประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์