โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คอมเมนท์