โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์