โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุมเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมือ่วันที่ 6 มิ.ย.2560 ครั้งที่ 3/2560 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

{pdf=files/โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่4.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์