แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
คอมเมนท์