โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ประชุม เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 6/2560 และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

 

{pdf=files/โอน5,60.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์