การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

งบแสดงฐานะการเงินประจำปี

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ