กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2561

งานกิจการสภา

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและนำเพื่อการเกษตร และเรื่องปรึกษาอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 มี.ค.2561 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

{pdf=files/กำหนดสมัยประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์