กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

งานกิจการสภา

ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมือวันที่ 23 ก.พ.2561 ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

{pdf=files/ประกาศ สมัยประชุม ปี 2561 และปี 2562.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์