เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 25 เม.ย.-9 พ.ค.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

{pdf=files/ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ 2 ปี 2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์