กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

งานกิจการสภา

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบบลหนองเต่า ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561) คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเรื่องอื่นๆ มีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 23-25 ก.ค.2561 จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

{pdf=files/กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2561.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์