เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2559 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 15-29 ส.ค.2561 จึงเรียกประชุมสภาในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

{pdf=files/201808011450.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์