การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2558

งานกิจการสภา

เมื่อวันที่21ธันวาคม2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2558  ณ ห้องประชุมช่วงมาลีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่ออนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 

คอมเมนท์