เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 16-30 ธันวาคม 2563 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาดังกล่าว

คอมเมนท์