เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2564 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ในวันและเวลาดังกล่าว

คอมเมนท์