ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2559

งานกิจการสภา

 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2559  เพื่อทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภา อบต.หนองเต่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559และเพื่อพิจารณาเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการามและการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม

 

  

คอมเมนท์