เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

งานกิจการสภา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติในการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2566

คอมเมนท์